AKTUALITY

O škole O ŠKOLE Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ

ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ

ZKOUŠKY

Bakaweb BAKAWEB Pro veřejnost PRO VEŘEJNOST E-learning

E-LEARNING

Kontakt KONTAKT Plasy PLASY  logopochod
Školská rada
Období 2015 - 2017

 

Školská rada se poprvé po svém zvolení sešla dne 10.1.2018.

Pracuje ve složení:

- zástupci pedagogů: Mgr. Pavel Bulín (předseda), Ing. Šárka Zíková (jednatelka)

- zástupci rodičů:Milan Janeček, Dis, Ladislav Mlnářík

- zástupci zřizovatele: Ivo Grüner, Mgr. Radka Trylčová

Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 724147648

Zápisy:

2018 - 2020

1. zasedání dne 10. 1. 2018 v příloze

2015 - 2017

1. zasedání dne 12.1.2015 zde.
2. zasedání dne 9. 4. 2015 zde

3. zápis dne 14. 10. 2015 v příloze

4. zápis dne 19. 4. 2016 v příloze

5. zápis dne 18. 10. 2016 v příloze

6. zápis dne 30. 3. 2017 v příloze

7. zápis dne 17. 10. 2017 v příloze

Attachments:
Download this file (Zapis 3.docx)zasedání dne 26.3. 2013[zasedani dne 26.3. 2013]20 Kb
Download this file (Zapis SR c. 4.pdf)Zapis c.4 2016[Zapis c.4 2016]437 Kb
Download this file (Zapis z 3 _14.10.2015.docx)Zapis z 3 _14.10.2015[Zapis z 3 _14.10.2015]18 Kb
Download this file (Zápis z ŠR 17. 10. 2017.pdf)Zasedání dne 17. 10. 2017[Zasedani_17.10.2017]368 Kb
Download this file (Zapis z SR 30. 3. 2017.pdf)Zapis 30. 3. 2017[Zapis 30. 3. 2017]370 Kb
Download this file (Zapis ze SR c.5.pdf)Zapis c.5 2016[Zapis c.5 2016]362 Kb
Download this file (zapis_1.pdf)1. zápis ze dne 10. 1. 2018[ ]356 Kb
Download this file (zapis_10_2015.docx)10. zasedani[ ]22 Kb
Download this file (zapis_5.docx)zapis_5.docx[ ]17 Kb
Download this file (zapis_9.docx)Zasedání dne 21.10.2014[ ]14 Kb
Download this file (zapis_ze_sr_2.docx)8.zasedani[ ]19 Kb
 
Výňatek ze školského zákona

 

Školská rada

 

§ 167

 

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.

 

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

 

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupce nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

 

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

§ 168

 

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů17) poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

 

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.