Obor 43-41-M/01 Veterinářství Plasy

altPoskytuje všeobecné a základní odborné vzdělání zaměřené na chov zvířat a péči o jejich zdravotní stav. Absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Mohou se uplatnit především jako laboranti, asistenti veterinárního lékaře, inseminační technici, odborní pracovníci v ZOO , v útulcích pro opuštěná zvířata, v asanačních službách, v krmivářském a potravinářském průmyslu, ve veterinární hygienické službě, na úseku kosmetiky zvířat apod.
Absolventi mohou nastoupit do praxe, samostatně podnikat, případně pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Všeobecná část studijního programu je zaměřena zejména na vzdělání jazykovědné, společenskovědní a přírodovědné. Odborné učivo zpřístupňuje poznání principů a vztahů fyzikálních, chemických a biologických. Studenti získávají poměrně hluboké vědomosti, které lze uplatnit i v osobním životě. Nedílnou součástí jsou i dovednosti nutné pro výkon běžných administrativních a technických činností, jako je psaní na stroji, práce na počítači ;práce ;laboratorní technikou. Žáci získávají cenově zvýhodněné řidičské oprávnění skupiny B. Z volitelných předmětů si žáci mohou vybrat informatiku, kynologii a myslivost.

Cílem výuky oboru veterinářství je tedy absolvent schopný samostatného uvažování i práce s poměrně velmi širokým spektrem vědomostí i dovedností, který se může dobře uplatnit při mnoha nejrůznějších činnostech, popřípadě může pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Přínosem v dnešní přetechnizované době je i úzký kontakt studentů s živou přírodou, který naše škola formou praxe, výuky myslivosti i teoretické výuky umožňuje.

Škola rovněž poskytuje možnost získat odbornou mysliveckou zkoušku, na jejímž základě je možno žádat o přijetí do kterékoliv myslivecké společnosti a vykonávat myslivecké právo.

Studentům škola též nabízí kurz pro inseminační techniky akreditovaný Ministerstvem zemědělství ČR, kde získají osvědčení, umožňující kvalifikovaně provádět umělé oplodňování samic hospodářských zvířat.


Výuka oboru veterinářství probíhá z větší části v učebnách školy a z části formou odborné praxe ve spolupráci se Zoologickou zahradou Plzeň, ;veterinární klinikou RPVET Plzeň, Krajskou veterinární správou Plzeňského kraje, Kralovickou zemědělskou, a.s. a dalšími podniky v okolí školy, kde se studenti v reálu seznamují s chovem zvířat a ;péčí o jejich zdravotní stav. Zahraniční praxe probíhá na veterinárních klinikách v Portugalsku zdarma.

Přijímací řízení:

Ve školním roce 2018/2019 jsou uchazeči přijímáni na základě prospěchu ze ZŠ (váha 30%) a vykonají jednotný test z českého jazyka a literatury a matematiky (váha 60%) a zájmová a odborná aktivita (10%).